Visie U17-U19-Jong Berchem | Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Jeugdopleiding K. Berchem Sport

Visie U17-U19-Jong Berchem

Visie U17-U19-Jong Berchem

K. Berchem Sport is intensief bezig met jeugdopleiding. Wekelijks komen er enkele honderden jongeren naar de club. In eerste instantie komen ze er om te voetballen. Ze worden dan ook begeleid door ervaren trainers, coaches, en een goed uitgebouwde medische staf. Dit alles onder toezicht van de coördinator. Maar in wezen gaat het om veel meer dan dat. Het gaat om maatschappelijke en sociale integratie, over opvoeding, over zelfdiscipline. Jongeren leren samen streven naar hetzelfde doel, ze leren met elkaar omgaan, elkaars sterke en zwakke punten aanvaarden, enz.

De meeste jongeren komen tot drie keer toe per week trainen. In het weekend is het wedstrijd, de meest talentrijken worden dan nog vaak opgeroepen voor de avondwedstrijd van Jong Berchem. Allemaal tijd die ze niet kunnen besteden aan iets anders, het gaat vaak om schoolwerk. Ook al zijn die jonge voetballers heel ambitieus en doen ze er alles aan om de top te bereiken, toch vindt KBS het van cruciaal belang, dat ook hun schoolse prestaties goed zijn. Maar het is net die combinatie die soms fout loopt. Ervaring leert ons, dat het in heel wat gevallen gaat over een goede planning, en het maken van duidelijke afspraken. Dit is niet altijd evident. Gaat een leerkracht belang hechten, aan de vraag van een leerling om een taak uit te stellen, omwille dat hij een belangrijke training of wedstrijd heeft? Of gaat de trainer een speler een training laten overslaan, om die taak te maken? Wat gaan we doen tijdens de examenperiode? En wat denken de ouders ervan?

Het is duidelijk dat er iemand moet zijn om bruggen te bouwen, tussen de betrokken partijen: de ouders, de school, de club en de jongere. KBS werkt daarvoor met spelersbegeleiders. Ervaren mensen die contacten leggen met deze vier partijen, die onderhouden en optimaliseren, zodat alle partijen voordeel kunnen halen uit deze situatie. Dit om problemen zo snel en zo efficiënt als mogelijk te kunnen oplossen.

Het accent ligt op attitude. Hier rond stellen wij hoge eisen aan onze spelers binnen de club. Wij verwachten dit ook van hen op school. Misschien hebben ze ooit de school nodig om hun sportieve carrière uit te bouwen.

Wat betekent dit nu concreet? 

 • Ouders voldoende worden ingelicht, dat ze weten dat KBS veel meer doet dan hun zoon te leren voetballen. Dat ze weten dat KBS het belangrijk vindt dat hun zoon ook slaagt op school en dat de club zich hiervoor intensief inzet. De spelersbegeleider is het aanspreekpunt voor de ouders. Met alle vragen of problemen hierover kunnen ze bij hem of haar terecht. De club vraagt de ouders dan ook, om dit project te ondersteunen, zodat er een positieve wisselwerking is, waaruit beide partijen voordeel halen. De ouders moeten ook hun goedkeuring geven, zodat de spelersbegeleider contacten kan leggen met de school en de rapporten kan opvragen.
 • De school voldoende wordt geïnformeerd over wat het betekent om op hoog niveau te sporten. Dat er tussen school en club goede afspraken worden gemaakt, gebaseerd op wederzijds respect. Dat de spelersbegeleider een aanspreekpunt is voor de school, en dat op die manier problemen, snel en efficiënt kunnen worden opgelost, zodat we ook hier kunnen spreken van een win-win situatie.
 • De club via de spelersbegeleider goede contacten onderhoudt met zowel de ouders als de school, zodat de spelers in optimale omstandigheden kunnen voetballen. Dat de afspraken worden nageleefd en dat mogelijke problemen worden opgelost.
 • De jonge voetballers weten dat KBS het belangrijk vindt, dat ze ook op alle vlakken goed scoren, en dat ze daarvoor de nodige steun krijgen. Dat ze steeds terecht kunnen bij hun spelersbegeleider, die indien nodig, de andere partijen contacteert of samenbrengt. Dat de druk om welbevinden en sport te combineren vermindert, zodat het voor alle partijen enkel maar voordelen oplevert.
 • Allen die vragen of problemen hebben i.v.m. de werking van de club kunnen steeds terecht bij de ombudsdienst / spelersbegeleiding.
 • Een spelersbegeleider moet dus iemand zijn, die pedagogisch onderlegt is, die flexibel is en creatieve oplossingen bedenkt. Het is iemand die een netwerk opbouwt en dat onderhoudt, zodat problemen snel en efficiënt kunnen worden opgelost. De spelersbegeleider moet alle betrokken partijen informeren, en overtuigen van het voordeel dat iedereen uit deze situatie haalt. Bovendien moet hij of zij de resultaten van de jonge voetballers op schools gebied, inventariseren en in kaart brengen, zodat het duidelijk wordt waar het eventueel schort.

– Uit vele studies blijkt dat de fysieke conditie bij de jeugd nog steeds achteruit gaat.

 – Hen stimuleren om meer aan sport te doen is dan ook geen optie maar een noodzaak.

 – Weinigen halen een dusdanig hoog niveau dat zij er hun beroep van kunnen maken.

 – Het combineren van sport en school is noodzakelijk om hun toekomst te garanderen.

 – Net daarom vinden wij het belangrijk dat binnen onze club hier aandacht aan besteed

   wordt.

 – Gerenommeerde clubs uit binnen en buitenland bewijzen dat dit werkt, dat voetbalclubs

   veel meer doen dan jongeren leren voetballen.

Stappenplan ombudsdienst / spelersbegeleiding

Contacten leggen met de spelersgroep door:

 • regelmatig bijwonen van trainingen
 • regelmatig bijwonen van wedstrijden
 • deelname aan stage indien mogelijk
 • aanspreekpunt voor doelgroep
 • interesse betonen voor hun sportieve prestaties
 • interesse betonen voor hun attitude en resultaten op school

Contacten leggen met de trainers, afgevaardigden en jeugdcoördinator:

 • voor en na de wedstrijd
 • voor en na de training
 • bijwonen van vergaderingen
 • persoonlijke contacten
 • indien mogelijk aanwezigheid op stage
 • hen informeren over schoolresultaten spelers

Het project ombudsdienst/spelerbegeleiding toelichten aan de ouders:

 infoavond ter voorbereiding van het nieuwe seizoen

 • doelstellingen en wederzijds verwachtingspatroon toelichten, nadruk leggen op attitude
 • ouders dienen erin toe te stemmen dat de spelersbegeleider contacten legt met de school

Het project toelichten aan de spelers:

 • infoavond ter voorbereiding van het nieuwe seizoen
 • afspraken maken rond bereikbaarheid ombudsdienst / spelersbegeleiding
 • afspraken rond contacten met scholen en afgeven rapporten
 • afspraken rond examenperiode
 • accent leggen op attitude op school

Concreet

A – Individuele fiche uitdelen

– doelstellingen uitleggen

– fiche terug verzamelen

– de gegevens inventariseren

B – Scholen betrekken

– scholen aanschrijven om het project voor te stellen

– contact opnemen met de scholen, afspraken maken rond bereikbaarheid en

contactpersonen binnen de school

– agenda jaarplanning van de rapporten opvragen + examenregeling

– afspraken maken rond werkwijze bij mogelijke problemen

C – Bij beperkte studieproblemen

– informeel en verkennend gesprek met speler

– trainers op de hoogte brengen

– komen tot duidelijke afspraken met betrokken speler

D – Bij ernstige tekorten of problemen

– formeel gesprek met betrokken speler samen met de trainers

– zoeken naar oorzaken en gevolgen

– komen tot duidelijk omschreven afspraken

– mogelijk gesprek met de ouders

– overleg met coördinator jeugdopleiding

– contact opnemen met de school, informeren naar de kern van de problemen

– zoeken naar oplossingen en/of ondersteuning

E – Bij geen verbetering of verder afglijden

– trainers, afgevaardigden en coördinator op de hoogte brengen en overleg plegen

voor mogelijk verdere stappen

– contact opnemen met de school

– overleg met alle betrokken partijen

– reeds vroeger genomen maatregelen mogelijk bijsturen, eventueel verstrengen

– indien nodig sanctie bepalen al naargelang de ernst.

F – Bij individuele en/of algemene problemen

–  probleem bespreken met de melder (ouder, speler, of medewerker)

–  probleem in kaart brengen en analyseren

– eventueel onderhandelen met mogelijk betrokken partijen

– streven naar een consensus of maken van verdere afspraken